Överenskommelse

Överenskommelse mellan SRF och Astma- och allergiförbundet

Uppdaterad den 25 januari 2017.
(Tidigare uppdaterad 27 april 2006, originalöverenskommelsen undertecknades 1997-10-13)

Till ansvariga i samhället samt organisationerna inom Astma- och Allergiförbundet och Synskadades Riksförbund.

Målet för vårt intressepolitiska arbete är att skapa ett samhälle för alla, det vill säga ett samhälle där både personer med allergi och personer med synskada kan leva ett rikt liv tillsammans med andra och varandra. Frågor om tillgänglighet har därför stor betydelse.

Vi med allergier eller som är synskadade måste tryggt, säkert och utan att riskera hälsan kunna förflytta oss och vara verksamma runt om i samhället: jag måste kunna färdas, utföra mitt arbete, delta i studier, kulturaktiviteter och ha en innehållsrik fritid.

I vissa, ofta klart avgränsade situationer, inträffar det att intressena och behoven hos människor som har allergi och synskadade “kolliderar”. Särskilt påtagligt blir detta vid mötet mellan en person med allergi mot hund och en annan som är ledarhunds-förare. Denna typ av konflikter kan och måste hanteras ansvarsfullt och med ömse-sidig respekt för den andres situation.

Hela samhället har ansvar för att se till att det blir tillgängligt för funktionshindrade. Riksdagen har antagit en Nationell Handlingsplan för funktionshinderspolitiken som bland annat har som mål att skapa ett samhälle utan hinder för delaktighet och med jämlika levnadsvillkor för människor med funktionsnedsättning. Funktionshinderspolitiken utgår från FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Både personer med synskada och personer med allergi har samma rätt till delaktig-het. Det är därför ett ansvar för samhället att finna lösningar som fungerar för båda parter.

Att tänka på:

Vi kan aldrig räkna med att bli betraktade som trovärdiga och bli bemötta med respekt från allmänhetens och samhällets sida, om vi inte själva föregår med gott exempel.

Så här ska vi göra:

Internt:

När problemet dyker upp internt, i vår egen verksamhet, t ex vid nyttjande av gemensamma lokaler eller lokaler som ligger nära varandra, vid sammankomster där personer med allergi mot hund och ledarhundsekipage kan finnas samtidigt är det ett gemensamt intresse att lösa problemet.

I de flesta fall går detta att lösa, t ex genom att lokaler separeras, olika ingångar används och framför allt genom att visa god vilja. Genom planering kan konflikter i många fall förebyggas. Ingen av parterna kan hävda sin egen och suveräna rätt. Båda har lika rätt och det gäller att hitta formen för att i praktiken klara ut hur rätten ska tillgodoses.

Parterna måste visa respekt för varandras ståndpunkter och vilja att lösa problemet. Om en ledarhundsförare och en person med allergi mot hund exempelvis deltar på samma kurs, ska organisationerna arbeta för att de berörda parterna på egen hand ska kunna lösa situationen.

Om ni inte kan hitta en lösning personerna emellan, koppla in de respektive lokalföreningarna. Om dessa inte klarar av att utforma en lösning, vänd er till respektive läns- eller distriktsorganisation.

Externt påverkansarbete:

När vi möter problemet utanför vår egen verksamhet, till exempel i samband med kommunala planeringsfrågor, tillgänglighet till färdmedel, kommunal ordningsstadga och så vidare, ska vi uppträda tillsammans och stödja varandra.

1. Låt aldrig “samhällssidan” få övertaget genom att vi agerar mot varandra.

2. Håll ihop! Stötta varandras argument.

3. Hävda att vi, personer med allergi och personer med synskada, har samma rätt till delaktighet. Det är den ansvariga partens sak att finna lösningar som fungerar för båda parter.

Förbunden ansvarar för att överenskommelsen görs känd och hålls aktuell inom organisationerna.

Stockholm 2017-01-25

Håkan Thomsson, ordförande                                Maritha Sedvallsson, ordförande       Synskadades Riksförbund                                      Astma- och Allergiförbundet