Frågor vi driver

Information

En viktig fråga för SLHF är information. Alltför få vet i dag vad ett ledarhundsekipage är. SLHF arbetar aktivt för att sprida information om vad ett ledarhundsekipage är och vilka rättigheter som gäller.

Ledarhundsverksamheten

SLHF är en brukarförening. Vi utbildar inte ledarhundar. Vi har naturligtvis stort intresse av att Ledarhundsverksamheten fungerar bra. Vi har därför kontinuerlig kontakt med Ledarhundsverksamheten för att föra fram förarnas perspektiv och för att påverka verksamheten framåt.

Tillgänglighet

Ibland är det tyvärr svårt att leva med ledarhund i Sverige. Det beror på att  många inte vet vad en ledarhund är. Det händer att ledarhundsförare nekas vård, arbete och utbildning på grund av sitt ovärderliga och oersättliga hjälpmedel. Det inkräktar kraftigt på
individens livskvalitet och kostar samhället pengar. Arbeten blir inte utförda och det förhållandevis dyra hjälpmedlet ledarhunden används inte fullt ut.

Sveriges Ledarhundsförare anser att den nuvarande diskrimineringslagen är oklar. Enligt Diskrimineringsombudsmannen  (DO) skyddas vi av den nuvarande diskrimineringslagen. Men vi får ständigt rapporter från ledarhundsförare om negativ särbehandling. Det har kommit ett hundratal klagomål till DO från personer som använder ledarhund, men hittills har DO inte gått till domstol med ett enda av dessa fall. Det har med andra ord inte prövats om vi skyddas av lagen eller inte.