Stadgar

Stadgar för Föreningen Sveriges Ledarhundsförare (SLHF)

Antagna vid årsmöte den 12 maj 2019

1 FÖRENINGENS NAMN
Föreningens namn är ”Föreningen Sveriges ledarhundsförare (SLHF)” och bildades 1977.

2 ÄNDAMÅL
SLHF är en rikstäckande, fristående och partipolitiskt obunden förening, som har till ändamål att tillvarata ledarhundsförarnas gemensamma intressen.

3 MEDLEMSKAP

A Röstberättigad
För att bli röstberättigad medlem i SLHF fordras att inneha eller vänta på ledarhund eller assistanshund med ledarhundsutbildning eller att vänta på nästa samt att vara bosatt i Sverige. Alla förare som uppfyller ovanstående krav erbjuds medlemskap i SLHF. Styrelsen bekräftar medlemskap.

B Stödjande
Personer som vill stödja föreningens verksamhet och inriktning kan söka och av styrelsen beviljas stödjande medlemskap.

För stödjande medlemmar gäller:

a) Har inte rösträtt i föreningens olika organ
b) Kan inte väljas till förtroendeuppdrag
c) Har yttrande- och förslagsrätt
d) Omfattas i övrigt av dessa stadgar

4 UTTRÄDE OCH UTESLUTNING
Om en medlem önskar utträda ur föreningen anmäls detta till styrelsen.
Sådant utträde har omedelbar verkan.
Medlem som efter påminnelse inte betalat årsavgift kan uteslutas av styrelsen.
Medlem, som bryter mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadar föreningens intressen, kan av styrelsen varnas och uteslutas.
Medlem, som utträtt eller uteslutits ur föreningen, äger inte rätt till dess tillgångar.

5 MEDLEMSAVGIFT
Medlemsavgiftens storlek fastställs av årsmötet. För att ha rösträtt vid föreningens årsmöte krävs att ha erlagt fastställd medlemsavgift för innevarande verksamhetsår.
Medlemsavgiften för innevarande verksamhetsår ska betalas före mars månads utgång.

6 ÅRSMÖTE
Årsmötet är SLHF:s högsta beslutande organ och hålles före maj månads utgång på tid och plats som styrelsen beslutar. Kallelse skall skickas ut minst en månad före mötet, övriga handlingar minst 14 dagar innan.

Motion från medlem skall, för att kunna behandlas av årsmötet, tillställas styrelsen före februari månads utgång.

Vid årsmötet skall styrelsens verksamhet granskas.

Extra årsmöte skall hållas om den ekonomiske revisorn eller om minst 20procent av föreningens röstberättigade medlemmar begär detta.

7 VAL

Vid årsmötet skall följande val förrättas:

a) Ordförande för ett år
b) Två styrelseledamöter för två år
c) Valberedning
d) Övriga kommittéer efter behov
e) En ekonomisk revisor och en verksamhetsrevisor på vardera ett år samt personliga ersättare för dessa. Den ekomomiska revisorn får inte vara en av föreningens röstberättigade medlemmar.

8 RÖSTNING
Röstning kan ske antingen vid närvaro på årsmötet eller på distans enligt procedurdokument som styrelsen beslutar.
Personval kan ske via sluten omröstning om årsmötet så beslutar.
Om lika röstetal uppstår vid personval, sker avgörandet genom lottning.

Styrelsen har inte rösträtt vid:

behandlingen av årsberättelsen med däri ingående resultat- och balansräkning, revisorernas berättelse samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Övriga beslut fattas med acklamation. Begärs omröstning skall den verkställas öppet.

Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal sker avgörandet genom lottning .

9 STYRELSE
SLHF:s verkställande organ är styrelsen som består av fem till sju ledamöter, varav en ordförande vald för ett år och övriga ledamöter för två år, valda växelvis vartannat år .

Ordförande väljs av årsmötet medan styrelsen inom sig utser vice ordförande, sekreterare samt firmatecknare. Kassör kan utses bland styrelseledamöterna, men uppdraget kan också ges till någon utanför styrelsen såväl medlem som en icke medlem. Om så sker, skall funktionen biträdas av en styrelseledamot.
Valbar till styrelsen är röstberättigad medlem.

Styrelsen är beslutsför då en majoritet av styrelseledamöterna är närvarande. Vid röstning inom styrelsen, där lika röstetal uppstår, gäller den uppfattning ordföranden biträder.

Om årsmötet inte beviljar styrelsen ansvarsfrihet, anses hela styrelsen avsatt, och nyval skall ske.

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen skall kallas till extra sammanträde när det för uppgivet ärendes behandling begärs av någon av styrelseledamöterna eller av någon av revisorerna.

10 FÖRENINGENS RÄKENSKAPER
Föreningens räkenskaper löper per kalenderår, d v s 1 januari till 31 december, vilket också sammanfaller med verksamhetsåret.

Styrelsen har att senast den 2 månader före årsmötet till den ekonomiska revisorn överlämna räkenskaper och protokoll för granskning. Den ekonomiska revisorn skall inom tre veckor avge berättelse över revisionen, samt till årsmötet till- eller avstyrka ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen skall vidare senast 2 månader före årsmötet till verksamhetsrevisorn överlämna verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, protokoll samt föregående års utgåvor av föreningens medlemstidning. Verksamhetsrevisorn skall inom tre veckor lämna en skriftlig rapport över hur styrelsen uppfyllt verksamhetsplanens mål samt hur verksamheten i övrigt har förflutit. I verksamhetsrevisorns uppdrag ingår inte att till- eller avstyrka ansvarsfrihet då detta enbart avser styrelsens ekonomiska förvaltning.

11 STADGEÄNDRING
För ändring av dessa stadgar krävs beslut genom omröstning vid ett årsmöte med 2/3-dels majoritet av de avgivna rösterna.

12 UPPLÖSNING
För upplösning av föreningen krävs, att beslut fattas genom sluten omröstning vid två på varandra följande årsmöten.
Vid vartdera röstningstillfället skall förslaget om upplösning biträdas av minst 2/3-delsmajoritet av de avgivna rösterna.

Om föreningen upplöses, skall dess tillgångar förvaltas av Synskadades Riksförbund i överensstämmelse med den målsättning och det syfte SLHF har, tills ny organisation för Sveriges ledarhundsförare bildats.