Stadgar

Stadgar för Föreningen Sveriges Ledarhundsförare (SLHF)
Antagna vid årsmöte den 23 mars 2024.

§ 1 Stadgeordning
Uppstår tvekan i tolkningen av stadgarna nedan eller om fall förekommer som inte är förutsedda hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall kan frågan avgöras av styrelsen.
Förslag till ändring av stadgarna nedan får skriftligen avges av såväl medlem som styrelse. Förändring kräver dock beslut genom omröstning vid ett årsmöte med 2/3-dels majoritet.

§ 2 Namn
Föreningen Sveriges ledarhundsförare, SLHF, bildad 1977
med organisationsnummer 855100-0725.

§ 3 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av två personer, ordförande och kassör eller av ordförande och adjungerad kassör. Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.

§ 4 Ändamål
SLHF är en rikstäckande, religiöst och partipolitiskt fristående ideell förening med syfte att tillvarata ledarhundsförarnas gemensamma intressen.

§ 5 Medlemskap och rösträtt
För att bli röstberättigad medlem i SLHF fordras att den ansökande har dispositionsrätt för ledarhund eller innehar en assistanshund som genomgått ledarhundsutbildning, samt att den ansökande är bosatt i Sverige.
Stödjande medlemskap beviljas personer som vill stötta föreningens verksamhet och inriktning. Stödjande medlemmar har inte rösträtt men yttrande- och förslagsrätt. Stödjande medlemmar kallas inte till årsmöte och kan ej väljas in på förtroendeposter eller delta som kursdeltagare på föreningens aktiviteter.

§ 6 Behandling av personuppgifter
Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR.

§ 7 Tvist
Tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Tvist skall avgöras enligt lagen om skiljeförfarande utom i fall då annan särskild ordning är föreskriven. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare delas lika mellan parterna.

§ 8 Utträde/uteslutning
Om en medlem önskar utträda ur föreningen anmäls detta skriftligt till styrelsen. Ett utträde ska ha omedelbar verkan. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 31 december får anses ha begärt sitt utträde. Medlemskapet upphör genom att personen avförs från medlemsförteckningen.
Varning eller uteslutning kan också ske om medlem bryter mot föreningens stadgar eller på annat sätt skadar föreningens intressen. Medlem som utträtt eller uteslutits ur föreningen äger inte rätt till dess tillgångar.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen får tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

§ 9 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskaper löper per kalenderår, d v s 1 januari till 31 december.

§ 10 Årsmöte och extra Årsmöte
Årsmötet som är föreningens högsta beslutande organ hålls före mars månads utgång. Det hålls fysiskt eller digitalt på tid som styrelsen beslutar. Kallelse till årsmötet och förslag till dagordning skall senast en månad före mötet tillställas medlemmarna via E-post. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.
Verksamhets- och ekonomiskberättelse, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet. Motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 15 januari. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

§ 11 Rösträtt och valbarhet till förtroendeuppdrag
För att vara valbar till styrelsen och valberedningen krävs att man är röstberättigad medlem samt har erlagt fastställd medlemsavgift för innevarande verksamhetsår. Revisorerna kan väljas inom eller utom föreningen. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.

§ 12 Beslutsförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet, fysiskt eller digitalt.

§ 13 Beslut och omröstning
Röstning kan ske antingen vid närvaro på årsmötet eller på distans enligt procedur som styrelsen beslutar.
Personval kan ske via sluten omröstning om årsmötet så beslutar.
Om lika röstetal uppstår vid personval, sker avgörandet genom lottning.
Styrelsen har inte rösträtt vid behandlingen av årsberättelsen med däri ingående resultat- och balansräkning, revisorernas berättelse samt beslut om ansvarsfrihet för styrelsen. Övriga beslut fattas med acklamation. Begärs omröstning skall den verkställas öppet. Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal sker avgörandet genom lottning.

§ 14 Dagordning för Årsmöte

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:

Mötet öppnas

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens ekonomiska berättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter för kommande verksamhetsår.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
c) Eventuellt 1-3 suppleanter i styrelsen med fastställd turordning för en tid av 1 år.
d) 1-2 revisorer och eventuellt 1-2 revisorssuppleanter för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
e) 1-5 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till sammankallande.
f) Övriga kommittéer efter behov.
13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Mötet avslutas

§ 15 Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst 20 % av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall göras skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall styrelsen inom en månad utlysa sådant möte att hållas inom tre månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till dagordning för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet på det sätt styrelsen bestämt. Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen själv kalla till ett extra årsmöte. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsmässighet vid sådant möte gäller vad som sägs i § 12 och § 13.

§ 16 Valberedning sammansättning och åligganden
Valberedningen består av 1-5 ledamöter, varav en sammankallande, valda av årsmötet. Valberedningen sammanträder när sammankallande eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast 6 veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa mandattid. Senast 3 veckor före årsmötet skall valberedningen meddela styrelsen sitt förslag.

§ 17 Revision
För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska utses 1-2 revisorer och eventuellt 1-2 revisorssuppleanter. Revisorerna utses av årsmötet och ska vara oberoende av dem de har att granska.
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast 6 veckor före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 3 veckor före årsmötet.

§ 18 Styrelsesammansättning
SLHF:s verkställande organ är styrelsen som består av fem till sju ledamöter samt eventuellt 1-3 suppleanter, varav en ordförande vald för ett år och övriga ledamöter för två år, valda växelvis vartannat år.
Styrelsen bör spegla den mångfald som finns bland medlemmarna.
Ordförande väljs av årsmötet medan styrelsen inom sig utser vice ordförande, kassör, sekreterare samt firmatecknare på det konstituerande mötet. Kassör kan utses bland styrelseledamöterna, men uppdraget kan också ges till någon utanför styrelsen såväl medlem som en icke medlem. Om så sker, skall funktionen biträdas av en styrelseledamot.

§ 19 Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter. Styrelsen skall – inom ramen för dessa stadgar – svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmarnas intressen.
Det åligger styrelsen särskilt att
• tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
• verkställa av årsmötet fattade beslut
• planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
• ansvara för och förvalta föreningens medel
• tillställa revisorerna räkenskaper senast 6 veckor före årsmötet
• förbereda årsmöte

§ 20 Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen är beslutsför då en majoritet av styrelseledamöterna är närvarande. Vid röstning inom styrelsen där lika röstetal uppstår har ordförande utslagsröst.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Styrelsen skall kallas till extra sammanträde när det begärs av någon styrelseledamot eller av någon av revisorerna. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskilt utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.

§ 21 Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till sektion, kommitté eller annat organ eller till enskild medlem eller anställd. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.

§ 22 Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs att beslut fattas genom sluten omröstning vid två på varandra följande årsmöten med minst en månads mellanrum, varav ett kan vara ett extra årsmöte.
Vid vartdera röstningstillfället skall förslaget om upplösning bifallas av minst 2/3 av antalet avgivna rösterna. Om föreningen upplöses ska dess tillgångar och handlingar förvaltas av Synskadades Riksförbund i överensstämmelse med den målsättning och det syfte SLHF har tills ny organisation för Sveriges ledarhundsförare bildats.

Stadgarna reviderades 2017, 2019, 2024