SLHF träffade DO

Flera personer står i ett konferensrum. Två av personerna har ledarhund. En assistanshund syns i bildens nederkant.

Fredag den 17 februari träffade SLHF och Svenska Service- och Signalhundsförbundet Diskrimineringsombudsmannen, DO. Syftet med mötet var att prata om situationen för oss som använder ledar- eller assistanshund. Från SLHF deltog ordförande Finn Hellman och sekreterare Sara Shamloo Ekblad och från SoS deltog ordförande Jessica Jönsson. DO representerades av chefen för rättsenheten samhällsliv och utbildningsväsende, Rickard Appelberg, Patricia Isakson Rivas från samma enhet och från utvecklingsenheten deltog Olle Andersson Brynja.

SLHF har begärt ut alla de anmälningar om diskriminering av ledar- eller assistanshundsanvändare som kommit till DO. Därför har myndigheten anlitat en konsult som ska gå igenom alla anmälningar som rör diskriminering av personer med funktionsnedsättning. Det rör sig om cirka 7 500 anmälningar totalt. Syftet är att ta reda på hur många anmälningar som rör ledar- eller assistanshundsanvändare och om det går att dra några slutsatser från det som står i handlingarna. I mitten av april bör vi ha fått resultatet av undersökningen.

Rickard Appelgren berättade att myndigheten numera prioriterar att driva tillsynsärenden framför att driva ärenden till domstol. I genomsnitt får man in 2 500 anmälningar om året. Av dem går runt 250 till utredning och av dem är det 20 till 25 anmälningar som blir ärenden som Diskrimineringsombudsmannen tar till domstol.

Under de två senaste åren har två tillsynsbeslut fattats om ledarhundsförare. Såhär beskriver DO vad tillsyn är på sin hemsida: ”Tillsyn betyder att inspektera att lagen följs.
När DO bedriver tillsyn granskar DO om det som hänt är diskriminering
enligt lagen.”

SLHF och SoS ska fortsätta ha kontinuerlig kontakt med Diskrimineringsombudsmannen. Hur den kontakten kommer att se ut är inte
bestämt än.

Artikeln innehöll fel vid publiceringen.
Dessa har nu rättats.

Posted in Nyheter